Wat zijn de taken van de ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een bedrijf dat de belangen van werknemers vertegenwoordigt. De OR heeft diverse taken en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In deze blog bespreken we de belangrijkste taken van de ondernemingsraad en hoe deze bijdragen aan een gezonde en transparante bedrijfsvoering.


1. Adviesrecht

Een van de belangrijkste taken van de ondernemingsraad is het geven van advies aan de directie over belangrijke besluiten. Dit adviesrecht geldt vooral bij ingrijpende wijzigingen binnen de onderneming, zoals reorganisaties, fusies of verhuizingen. De OR moet in staat worden gesteld om tijdig en voldoende informatie te krijgen om een goed onderbouwd advies te kunnen geven.

Voorbeeld:
Bij een geplande reorganisatie moet de directie advies vragen aan de OR over de mogelijke gevolgen voor de werknemers en het bedrijf als geheel.


2. Instemmingsrecht

De OR heeft instemmingsrecht bij besluiten die te maken hebben met regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden, arbeidsomstandigheden en personeelsbeoordelingen. Zonder de instemming van de OR kan de directie deze regelingen niet doorvoeren.

Voorbeeld:
Als de directie de werktijden wil aanpassen, moet zij hiervoor instemming krijgen van de OR.


3. Informatierecht

De OR heeft recht op alle informatie die nodig is om zijn taken goed te kunnen vervullen. Dit betekent dat de directie verplicht is om de OR regelmatig te informeren over de gang van zaken binnen het bedrijf, zoals financiële resultaten, strategische plannen en personeelsbeleid.

Voorbeeld:
De directie moet de OR periodiek op de hoogte houden van de financiële situatie van het bedrijf door het verstrekken van kwartaal- en jaarverslagen.


4. Overlegrecht

De OR en de directie hebben de verplichting om regelmatig overleg te voeren. Dit overleg dient om informatie uit te wisselen, standpunten te bespreken en gezamenlijk tot oplossingen te komen voor eventuele problemen binnen de onderneming.

Voorbeeld:
Maandelijkse overleggen tussen de OR en de directie om de voortgang van lopende projecten en eventuele knelpunten te bespreken.


5. Initiatiefrecht

De OR heeft het recht om zelf met voorstellen te komen die de bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Dit initiatiefrecht stelt de OR in staat om proactief bij te dragen aan het beleid en de strategie van het bedrijf.

Voorbeeld:
De OR stelt voor om een nieuw beleid voor thuiswerken in te voeren om de werk-privébalans van werknemers te verbeteren.


6. Rechten bij Fusie en Overname

Bij een fusie of overname heeft de OR specifieke rechten. De directie moet de OR vroegtijdig informeren en raadplegen over de voorgenomen transactie en de gevolgen daarvan voor de werknemers.

Voorbeeld:
Bij een geplande overname door een ander bedrijf moet de directie de OR betrekken bij het proces en advies vragen over de gevolgen voor het personeel.


Conclusie

De ondernemingsraad speelt een cruciale rol in het waarborgen van de belangen van werknemers en het bevorderen van een transparante en eerlijke bedrijfsvoering. Door gebruik te maken van zijn advies-, instemmings-, informatie-, overleg- en initiatiefrechten, kan de OR effectief bijdragen aan een gezonde werkomgeving en een duurzaam beleid.

Heeft u meer vragen of wilt u specifieke adviezen voor of over de OR? Neem contact op met Emilie van der Lans (emilie@wesselvanderlans.nl) of Jordie Wessel (jordie@wesselvanderlans.nl) als specialisten in arbeidsrecht en medezeggenschap voor advies.