Geld terug van UWV voor transitievergoeding zieke werknemer

Sinds 1 april kunnen werkgevers de transitievergoeding die zij aan zieke werknemers betalen terugvragen bij het UWV. De regeling geldt ook voor transitievergoedingen die zijn betaald vóór 1 april 2020. Doen dus, want dit is een goede manier om wat extra financiële middelen te krijgen in deze lastige tijd.

De vier belangrijkste vragen over deze regeling worden hieronder voor je beantwoord.

1. Wie komt in aanmerking voor compensatie?

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet er worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer is geëindigd wegens langdurige (langer dan twee jaar) arbeidsongeschiktheid per 1 juli 2015 of later.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • Er is een transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Opvallend aan de regeling is dat ook ambtenaren onder de regeling kunnen vallen als die sinds 1 januari een arbeidsovereenkomst hebben en voldoen aan de hierboven vermelde regels.

2. Hoe hoog is de compensatie?

Voor de hoogte van de compensatie geldt het volgende:

  • Is de transitievergoeding die werknemer en werkgever hebben afgesproken lager dan de wettelijke transitievergoeding dan is de compensatie niet hoger dan wat partijen hebben afgesproken.
  • De compensatie kan niet hoger zijn dan wettelijke maximum dat geldt voor de transitievergoeding, op dit moment een bedrag van € 83.000 bruto.
  • De betaalde werkgeverspremies worden niet vergoed.

3. Wat heb ik nodig voor het aanvragen van de compensatie?

Bij het aanvragen van de compensatie vraagt het UWV altijd om de volgende documenten:

  • De arbeidsovereenkomst van de werknemer aan wie een transitievergoeding is betaald en de loonstroken waaruit de hoogte van het betaalde loon kan worden afgeleid.
  • Bewijs waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Te denken valt aan een vaststellingsovereenkomst, de uitspraak van de rechter of een opzeggingsbrief.
  • De gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum dat dan is gedaan. Dit kan bijvoorbeeld worden bewezen door bankafschriften.

4. Hoelang heb ik de tijd voor de aanvraag?

Werkgevers die compensatie willen aanvragen hebben hier beperkt de tijd voor. De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer de compensatie kan worden aangevraagd. Als de transitievergoeding volledig is betaald vóór 1 april 2020 dan kan de compensatieaanvraag tot en met 30 september 2020 worden gedaan. Is de transitievergoeding op of na 1 april 2020 betaald, dan moet de aanvraag binnen 6 maanden vanaf het moment van betaling worden gedaan.

(Dit is een kopie van onze gastblog op PW.)